Regulamin   -   niezbędnik   członka   SRK

Utworzony 5 maja 2012 r.

I Obowiązki Prezesa Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Prezes Kola Parafialnego SRK wybierany jest przez Walne Zgromadzenie członków Koła i wspólnie z nimi jest odpowiedzialny za całokształt działalności pracy Koła.

2. Utrzymuje kontakty z Księdzem Asystentem Koła SRK, z przedstawicielami władzy samorządowej, lokalnej, organizacji społecznych, wspólnot parafialnych oraz z Zarządem Głównym SRK DL.

3. Nadzoruje działalność członków Zarządu Koła oraz działalność podjętą przez Koło.

4. Koordynuje prace Prezydium Koła.

5. Czuwa nad realizacją zadań statutowych i uchwał programowych przyjętych przez Prezydium Koła.

6. Podpisuje w imieniu Koła Parafialnego wszelkie petycje, protesty, pisma wychodzące na zewnątrz, powiadamiając o tym Zarząd Główny SRK DL.

7. Odpowiada wraz ze skarbnikiem za gospodarkę finansową Koła.

8. Opracowuje sprawozdania półroczne i roczne z działalności Koła dla Zarządu Głównego SRK DL. Obowiązuje termin 30-dniowy po upływie kalendarzowej daty do złożenia sprawozdań do ZG SRK DL.

9. Wraz z Rzecznikiem Informacji i Sekretarzem Koła przekazują do Zarządu Głównego SRK DL informacje pisemne o osiągnięciach pracy Koła dla zamieszczenia ich w biuletynie „RODZINA”.

10. Prezes przewodniczy spotkaniom członków Koła Parafialnego.

II Obowiązki Wiceprezesa ds.Programowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Wiceprezes ds. Programowych wybierany jest przez Zarząd Koła Parafialnego z grona jego członków i jest przed nim odpowiedzialny za całokształt działalności programowej Stowarzyszenia w Parafii.

2. W razie potrzeby powołuje Radę Programową Koła i kieruje jej pracami.

3. Przygotowuje projekty programów rocznych i cząstkowych w zakresie pracy formacyjnej i szkoleniowej członków Koła.

4. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem powołanych przez Koło akcji oraz wyznaczonych zadań.

5. Organizuje w Parafii wystawy oraz inne okolicznościowe imprezy w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem.

6. Przygotowuje dla Prezesa Koła i jego członków corocznie sprawozdanie z zakresu swojej działalności.

III Obowiązki Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Wiceprezes ds. Organizacyjnych wybierany jest przez Zarząd Koła Parafialnego z grona jego członków i jest przed nimi odpowiedzialny za całokształt powierzonej mu funkcji.

2. Powołuje w razie potrzeby zespół organizacyjno-techniczny i kieruje jego pracami.

7. Przygotowuje i obsługuje zebrania, pielgrzymki, kongresy i inne uroczystości parafialne w zakresie organizacyjno-technicznym.

8. Odpowiada za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i higienicznym pomieszczeń i ich wyposażenia użyczonym przez Księdza Proboszcza Kołu Parafialnemu SRK.

9. Przygotowuje dla Prezesa Koła i jego członków corocznie sprawozdanie z zakresu swojej działalności.

IV Obowiązki Sekretarza Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Sekretarz wybierany jest przez Zarząd Koła Parafialnego z grona jego członków i jest przed nimi odpowiedzialny za powierzone mu zadania.

2. Sekretarz jest odpowiedzialny za prace administracyjne Biura Koła, a szczególnie za: terminowe i prawidłowe ewidencjonowanie pism przychodzących oraz wychodzących oraz za jakość merytoryczną i estetyczną redagowanych w Kole pism.

3. Uczestniczy w przygotowaniu programów zebrań Koła Parafialnego oraz Walnego Zgromadzenia Koła Parafialnego i na 14 dni wcześniej powiadamia członków Koła o terminie i programie zebrania.

4. Przygotowuje na zebrania potrzebne materiały.

5. Sporządza protokoły z zebrań i przedstawia je do zatwierdzenia na kolejnym zebraniu Koła.

6. Wspólnie z Prezesem podpisuje wszelkie oświadczenia, protesty, pisma zredagowane w Kole Parafialnym.

7. Prowadzi listy obecności członków Koła na zebraniach.

8. Odpowiada za dokumentację biurową Koła.

9. Prowadzi korespondencję z Kołami Parafialnymi np. w Dekanacie oraz z Zarządem Głównym SRK DL.

10. Przygotowuje dla Prezesa Koła i jego członków corocznie sprawozdanie z zakresu swojej działalności.

V Obowiązki Skarbnika Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Skarbnik wybierany jest przez Zarząd Koła Parafialnego z grona jego członków i jest przed nimi odpowiedzialny za całokształt działalności gospodarczej i finansowej Koła.

2. Opracowuje na rok kalendarzowy roczny preliminarz dochodów i wydatków Koła.

3. Prowadzi dokumentację finansową w której na bieżąco rejestruje wpływy i wydatki Koła.

4. W ustalonym z Prezesem terminie zbiera składki członkowskie oraz wpisowe w wysokości ustalonej przez władze Zarządu Głównego SRK DL. Przekazuje 50% zebranych składek do Zarządu Głównego SRK DL.

5. Inspiruje i organizuje akcje, zbiórki i inne imprezy na terenie Parafii w uzgodnieniu z Prezesem Koła oraz Księdzem Asystentem Koła.

6. Opiniuje pod względem finansowym inicjatywy związane z możliwościami finansowymi Koła Parafialnego.

7. Przygotowuje corocznie sprawozdanie z działalności finansowej Koła i po jego przy-jęciu na zebraniu przez członków Kola, przekazuje to sprawozdanie dla Głównej Ko-misji Rewizyjnej i Zarządu Głównego SRK DL.

Obowiązki Rzecznika Informacji Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

1. Rzecznik Informacji wybierany jest przez Zarząd Koła Parafialnego SRK z grona jego członków i jest przed nim odpowiedzialny za wypełnianie powierzonym mu obowiązków.

2. Rzecznik Informacji w uzgodnieniu z Zarządem Koła Parafialnego reprezentuje Koło Parafialne wobec środków komunikacji społecznej.

3. Troszczy się o dobre imię Koła w oczach opinii społecznej.

4. Kieruje działalnością reklamową Koła Parafialnego SRK.

5. Propaguje idee Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej na terenie Pa-rafii (tablica informacyjna przy kościele, plakaty, broszury – reklama).

6. Powołuje w razie potrzeby sekcję informacji i kieruje jej pracami.

7. Jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki Koła Parafialnego.

8.Przygotowuje dla Prezesa corocznie sprawozdanie z zakresu swojej działalności.