Informacja   o   Stowarzyszeniu

Utworzony 12 kwietnia 2012 r.  • 

a. Krótka historia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej powstało z inicjatywy J.E. ks. Bp. Legnickiego dr Tadeusza Rybaka w dwa lata po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w trakcie trwania Międzynarodowego Roku Rodziny. 2 maja 1994 r. w WSD w Legnicy Komitet Założycielski uchwalił Statut SRK DL wzorowany na Statucie SRK z Płocka i powołał Zarząd Tymczasowy. Zakładane w diecezjach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są rejestrowane we właściwych sobie sądach. Nasze Stowarzyszenie, które stawia sobie za cel m.in.: pogłębienie formacji religijnej rodzin, wspólnot parafialnych i różnych środowisk społecznych, podniesienie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką; troskę o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych służących wszechstronną pomocą rodzinom, zostało zarejestrowane 16 maja 1994 r. w Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Legnicy.

Pozostaje ono w ścisłej łączności z kościołem hierarchicznym Diecezji Legnickiej. Nieocenione zasługi dla tworzenia Kół SRK w parafiach diecezji i formacji członków stowarzyszenia mają ks. Infułat prof. Władysław Bochnak – Delegat Biskupa Legnickiego do opieki nad stowarzyszeniem w latach 1994 – 2010 oraz Asystenci Diecezjalni kolejno sprawujący tę funkcję: ks. Maciej Wesołowski i ks. dr Dominik Drapiewski. Od 1 stycznia 2011 r. Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin jest ks. dr Bogusław Wolański, który kładzie nacisk na szeroką współpracę ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz rodzin.

Zrzeszanie się katolików świeckich w poszczególnych polskich diecezjach stało się możliwe po krachu PRL i uchwaleniu w1989 r. ustawy o stowarzyszeniach. Inspiracją do zrzeszania się katolików świeckich stała się uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła, konstytucjach Soboru Watykańskiego II, encyklikach i listach papieskich, szczególnie w "Humanae vitae" i adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”. Podstawowymi jednostkami tworzącymi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej są koła parafialne.

b. Informacja czym SRKDL się zajmuje, jakie ma cele, co proponuje?

Za „Evangelium vitae” błogosławionego Jana Pawła II i adhortacją apostolską Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, która podkreśla: „wagę duszpasterstwa we wspólnotach chrześcijańskich jako właściwym środowisku, w którym można iść drogą – indywidualnie i we wspólnocie – poznawania słowa Bożego, aby stało się ono rzeczywiście fundamentem życia duchowego” Stowarzyszenie stara się „ukazywać centralne miejsce słowa Bożego w życiu Kościoła”, wagę przestrzegania Dekalogu w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Działania Stowarzyszenia na poziomie diecezji i Kół Parafialnych nakierowane są na dwie płaszczyzny: wewnętrzną - formację członków i ich rodzin podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych poprzedzonych Mszą Św. oraz płaszczyznę zewnętrzną – ich aktywności społecznej, politycznej, edukacyjnej, gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia jest: umacnianie i promocja małżeństwa oraz rodziny, kształtowanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu rodziny w aktualnych uwarunkowaniach społecznych, pomoc materialna rodzinom, osobom samotnym, niepełnosprawnym i wsparcie wychowania dzieci ku wartościom, jakie niesie nauka Kościoła Katolickiego w ich życie oraz rodzin i społeczeństwa. W Stowarzyszeniu zwraca się również uwagę na nieustanne samokształcenie się członków, pogłębianie znajomości nauki Kościoła, analizowanie dokumentów Kościoła Katolickiego. SRK DL bierze też udział w pracy I Synodu Diecezji Legnickiej i upowszechnianiu dokumentów synodalnych. Spotkania formacyjne rozpoczynają się Eucharystią, kończą modlitwą lub nabożeństwem. Formacja członków SRK ma za zadanie także zwrócenie uwagi na właściwe wypełnianie misji rodzin wobec społeczeństwa, rozbudzenie ich aktywności w parafii i w społeczności lokalnej. W Kołach SRK omawia się tematy z programu opracowanego przez ks. prof. Władysława Szewczyka i przyjętego przez Polską Federację SRK lub z własnego programu Kół ustalonego z Księdzem Asystentem. Aby pogłębić formację członków Stowarzyszenia Zarząd Główny organizuje we współpracy Kołami rejonowe Dni Skupienia, spotkania opłatkowe i inne świąteczne, przygotowuje okresowe spotkanie SRK DL, podczas których Księża Asystenci lub zaproszeni goście podejmują ważne tematy związane z kształtowaniem duchowości małżeńskiej, właściwego stylu życia rodziny albo związane z życiem lokalnego Kościoła. Stowarzyszenie czynnie włącza się w przygotowanie pielgrzymek, sympozjów, konferencji, kongresów, m.in. I Kongresu Rodzin (02-04.12.1996 r.), I i II Kongresu Osób Niepełnosprawnych, trzech Kongresów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej. Członkowie SRK pracują jako wolontariusze w poradnictwie rodzinnym. ZG Stowarzyszenia sprawował do 2009 r. patronat nad Diecezjalną Poradnią Rodzinną im. św. Jadwigi przy parafii Katedralnej w Legnicy p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Obecnie stara się o jej reaktywację.

c. Jak można zaangażować się w stowarzyszenie, co trzeba zrobić?

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym. Aby włączyć się w działalność stowarzyszenia, należy zgłosić się do najbliższego Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich lub Zarządu Głównego SRK DL, wypełnić ankietę. Kontakt z właściwym Kołem lub Zarządem Głównym SRK może ułatwić także Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezji Legnickiej (duszpasterski(at)diecezja.legni.vcf). O trybie tworzenia Kół Parafialnych Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich można poinformować się w biurze Zarządu Głównego SRK DL w każdą środę od 16.00 do 18.00 lub u osób odpowiedzialnych za Stowarzyszenie

d. Jak wygląda struktura w kraju, władze, strona www, e-mail?

W 1993 r. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich funkcjonujące w poszczególnych diecezjach utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Do Federacji należy także Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych z Sosnowca oraz Liga Małżeństwo Małżeństwu (www.lmm.pl        prezes(at)lmm.pl), która nastawiła się w swej działalności głównie na propagowanie i nauczanie metod naturalnego planowania rodziny. 3 września 1994 r. Zarząd Główny naszego diecezjalnego Stowarzyszenia podjął uchwałę o przystąpienie do Polskiej Federacji SRK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie (Biuro: ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa; tel.: 22 631 59 38, fax: 22 631 59 38; www.srk.opoka.org.pl). Polską Federacją SRK kieruje Kazimierz Kapera (Prezydent), w pracach Zarządu bierze udział Prezes naszego Stowarzyszenia - Sławomir Kahl, pełniąc w tej kadencji funkcję wiceprezydenta ds. programowych.

e. Jak wygląda działalność SRKDL w diecezji, kontakt, miejsce spotkań, co ruch organizuje, osoby odpowiedzialne?

Rolą Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej jest wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa poprzez pracę formacyjną i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym parafii i diecezji, swojej wspólnoty samorządowej i na forum kraju z własnej inicjatywy lub poprzez Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Stowarzyszenie na Walnym Zgromadzeniu lub jego Zarząd Główny wielokrotnie występowało z petycjami, oświadczeniami, interwencjami do Parlamentu RP oraz władz wykonawczych szczebla centralnego i lokalnego oraz instytucji krajowych i międzynarodowych: - w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, - przeciw szerzeniu pornografii, alkoholizmu, narkomanii, szkodliwej działalności sekt, w obronie praw rodziny, praw Kościoła i prześladowanych chrześcijan.

W ostatnim roku podjęto m.in.: stanowiska i apele kierowane do Rządu RP wyrażające protest z powodu likwidacji nielicznych elementów polityki prorodzinnej w systemie finansów publicznych, a także z powodu uchwalenia przez Sejm i Senat RP wbrew społecznym sprzeciwom takiej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zmianie niektórych innych ustaw, która m.in.: powiększa chaos prawny, powoduje nakładanie się kompetencji organów w sytuacjach, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka i istnieje potrzeba doraźnego umieszczenia dziecka w środowisku innym niż rodzina, a także umożliwia odbieranie rodzicom dzieci drogą pozasądową przez administrację publiczną według niejasnych przesłanek. Zarząd Główny SRK DL zaapelował do Senatu RP jako do Izby, która ma dbać o jasność i zgodność uchwalanego prawa z Konstytucją RP o uzupełnienie zapisów art. 54 w przyjętej przez Sejm RP w dniu 4.02.2011 r. ustawie „Prywatne prawo międzynarodowe” o zdefiniowanie małżeństwa jako wyłącznego związku kobiety i mężczyzny, by nie otwierać w Polsce możliwości dochodzenia drogą sądową do uznania za małżeństwo związków jednopłciowych legalizowanych poza granicami kraju i doprowadzić tym samym w przyszłości do dualizmu w porządku prawnym.

Uznając zależność długofalowego rozwoju kraju, kształtowania się społecznej zasady dobra wspólnego, godności osoby ludzkiej od silnych rodzin, ZG domagał się wprowadzenia w Polsce systemu podatkowego promującego posiadanie dzieci przez wszystkie rodziny, apelował do Rządu RP o kontynuację podczas Prezydencji Polskiej szeroko zakrojonych działań na rzecz rodzin europejskich podjętych w trakcie trwania Prezydencji Węgierskiej.

Wzywał do pilnego całościowego uregulowania problematyki bioetycznej, a do tego czasu ustawowego zakazu poddawania kriokonserwacji dziecka poczętego, będącego w stadium embrionalnym poza organizmem matki oraz niszczenia embrionów.

W 2011 r. ZG SRK DL także skierował apel do władz samorządowych w sprawie monitorowania problemów rodzin, opracowania programów polityki prorodzinnej, podejmowania działań na rzecz umocnienia rodzin oraz rozpoczął spotkania z władzami samorządowymi mające na celu wprowadzenie Karty Dużych Rodzin na zarządzanym przez nie terenie.

19 maja ZG zaapelował także do Prezydenta RP, aby w imię ochrony wolności indywidualnej człowieka i rodziny wystąpił o zbadanie przez TK nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie gromadzenia danych wrażliwych o uczniach i ich rodzinach w uchwalonej przez Sejm RP w dn. 15 kwietnia 2011 r. i przez Senat RP w dn.11 maja 2011 r. pod kątem ich sprzeczności z art. 47 i art. 51 Konstytucji RP wraz prośbą o niepodpisywanie tej ustawy. Przemawiała za tym: troska o zachowanie ochrony wolności i prywatności obywateli (uczniów i ich rodzin) zagwarantowana konstytucyjnie w przepisach art. 47 oraz art. 51, ptk 2. Jednocześnie poproszono Prezydenta RP o przedłożenie Sejmowi RP projektu ustawy, który przywracałby zasady gromadzenia w SIO danych zbiorczych zamiast jednostkowych oraz rozwiązań ułatwiających sprawne zarządzanie oświatą przy poszanowaniu podstawowych praw i wolności gwarantowanych w Konstytucji. W tej sprawie stowarzyszenie skierowało 22 czerwca 2011 r. wniosek do prof. dr Ireny Lipowicz – Rzecznika praw Obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie gromadzenia danych wrażliwych o uczniach i ich rodzinach z powodu podpisania ustawy przez Prezydenta RP.

Odpowiadając na napaści na Kościół ze strony lewicujących polityków i części mediów sformułował także wystąpienie do Rządu RP o szybkie zakończenie prac Komisji Majątkowej, wydanie komunikatu wyjaśniającego zakres przeprowadzanych działań, wycen gruntu i nieruchomości, które z mocy prawa nie leżały w gestii Komisji Majątkowej, ale były szacowane przez rzeczoznawców z państwowymi licencjami. ZG zaprotestował przeciwko podwójnej krzywdzie: niedokończeniu przez blisko dwa dziesięciolecia odrodzonej Rzeczypospolitej procesu zwrotu zagrabionych w PRL dóbr kościelnych z naruszeniem przepisów prawnych i prowadzeniu z przyczyn ideologiczno-politycznych zmasowanego ataku na Kościół.

Wobec nasilających się krwawych prześladowań milionów chrześcijan na świecie ZG SRKDL w styczniu b.r. wystosował apel do Przewodniczących: Parlamentu Europejskiego - Jerzego Buzka i Komisji Europejskiej - Jose Manuela Barroso o podjęcie wielokrotnie deklarowanych szybkich, konsekwentnych działań Unii Europejskiej na rzecz zagwarantowania poszanowania praw człowieka oraz swobody „wyznawania lub przyjmowania religii lub przekonań własnego wyboru, swobody głoszenia swego wyznania lub przekonań indywidualnie lub we wspólnocie z innymi osobami, publicznie lub prywatnie, do wyrażania tej religii lub przekonań w formie kultu, przestrzegania obyczajów, praktyk religijnych i nauczania”, a także przestrzegania tych praw w samej UE.

Stowarzyszenie zachęcało wszystkich swoich członków do wspólnej modlitwy za prześladowanych chrześcijan na świecie oraz wspieranie kampanii prowadzonych przez organizację katolicką Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W październiku tego roku na wniosek Koła SRK przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie ZG wystosował do Ambasadorów Islamskiej Republiki Iranu w Polsce i Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce petycje o uwolnienie skazanych na śmierć za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa: pastora Youcefa Nadarkhaniego i Asię Bibi. Petycje wsparli także przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń służących rodzinom w naszym kościele lokalnym i uczestnicy jesiennej sesji plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej. O interwencję dyplomatyczną w sprawie uciskanych chrześcijan na świecie poproszono także władze naszego kraju.

Niektóre Koła SRK włączyły się 14 dnia każdego miesiąca w czuwania w intencji Kościoła Prześladowanego na świecie.

ZG SRK DL wystosował do Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa TVP SA petycję wspierającą wystąpienie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i inne protesty kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego TVP przeciwko obecności Adama Darskiego „Nergala” w telewizji publicznej ze względu na jego działalność publiczną ukierunkowaną na promowanie satanizmu, bezczeszczenie Biblii i symboli Kościoła Katolickiego, poniżanie godności chrześcijan. Domagano się w niej od władz telewizji publicznej, aby wbrew Konstytucji RP i ustawowym zapisom o misji telewizji publicznej Program Drugi TVP nie angażował się w proceder udostępnianiu anteny człowiekowi, który szydzi z religii i osób wierzących, promuje się poprzez profanację symboli chrześcijańskich, demoralizuje młode pokolenie poprzez pochwałę satanizmu.

Koła Parafialne jako podstawowe jednostki tworzące Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oprócz formacji prowadzą świetlice profilaktyczno-wychowawcze młodzieży, biblioteki i księgarnie parafialne oraz Kluby Katolickie. Promują prorodzinny program wychowawczy w szkołach poprzez aktywne uczestnictwo w radach rodziców. Organizują kolonie, półkolonie, obozy oraz zimowiska dla dzieci i młodzieży, festyny integracyjne dla osób niepełnosprawnych, pielgrzymki do sanktuariów, zabawy dla dorosłych i dzieci, spotkania opłatkowe i wielkanocne. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki krajoznawcze połączone z edukacją regionalną, ekologiczną, z poznawaniem historii kraju i Kościoła, rozmaite konkursy, w tym do dziś w parafiach gminach czy powiatach Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II (Diecezjalny w 1998 r.).

Realizując wskazania Encykliki Christifideles laici, przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Podejmują działania na rzecz tworzenia Komisji ds. Rodziny w samorządach lokalnych, powiatach i strukturach regionalnych, starają się kreować i wdrażać politykę prorodzinną opartą na Karcie Praw Rodziny. Ważnym etapem działania Stowarzyszenia było włączenie się w prace Komisji ds. Rodziny przy Sejmiku Samorządowym Województwa Legnickiego i opracowanie ankiety oraz wniosków wypływających z badań ankietowych - ważnej części Raportu o stanie rodziny województwa legnickiego.

Członkowie Stowarzyszenia włączając się w działalność społeczno- polityczną, organizują pomoc materialną, prawną, wychowawczą rodzinom wielodzietnym i będącym w trudnej sytuacji materialnej, niewydolnym wychowawczo, bądź nieporadnym życiowo, mającym problemy związane z alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Wspierają też ubogie osoby samotne, niepełnosprawne i powodzian lub uczestników innych katastrof, dzieci z domów dziecka. Prowadzą program dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach, otaczają opieką zgłaszające się rodziny lub osoby samotne oczekujące potomstwa.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich aktywnie włącza się w życie Kościoła na swoim terenie oraz współpracuje z innymi organizacjami katolickimi, jest członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej oraz sygnatariuszem Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli.

ZG SRK DL wydaje „Rodzinę” - biuletyn informacyjno-formacyjny, który kolportuje do wszystkich Kół Parafialnych. Współpracuje z katolickim Radiem Plus Legnica oraz z edycją legnicką tygodnika katolickiego „Niedziela” i „Gościa Niedzielnego”.