Dni   Skupienia   w   Legnicy

Utworzony 17 listopada 2012 r. • 

„Być obrazem Boga na świecie”

Tym tytułem można opatrzyć rozważania podczas drugiego tej jesieni Dnia Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej zarówno w trakcie uroczystej koncelebrowanej Mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, jak też spotkania formacyjnego gromadzącego przedstawicieli Kół SRKDL z powiatu jaworskiego, polkowickiego, złotoryjskiego i Legnicy.

Rozpoczynający konferencję Duszpasterz Rodzin ks. dr B. Wolański zwrócił uwagę na potrzebę przypominania przesłania wszystkich siedmiu Światowych Spotkań Rodzin z Ojcem Świętym, by przeciwstawić się presji konsumizmu, cywilizacji „wygody i przyjemności”, nie biorącej pod uwagę ani boskich przykazań, ani zasad rozumu, a także utylitaryzmowi, złemu systemowi pracy, który zwraca uwagę tylko na użyteczność pracownika, jego dyspozycyjność kosztem ogołocenia go z wolnego czasu przeznaczonego na odpoczynek, własny rozwój duchowy, a zwłaszcza na życie rodzinne, wychowanie dzieci. Jan Paweł II przestrzegając świat przed takimi postawami, które prowadzą do cywilizacji śmierci, niszczenia rodziny, uśpienia rozumu w wymiarze jednostkowym i społecznym, wydał w 1994 r. nie tylko szczególny dokument papieski - "List do Rodzin", ale zwołał w Rzymie sympozjum międzynarodowe nt. "Rodzina sercem cywilizacji miłości" i spotkanie z rodzinami z całego świata. Zainicjowane w Roku Rodziny światowe spotkania rodzin z różnych kontynentów zawsze były poprzedzane kongresami poświęconymi różnym aspektom życia rodziny jako podstawowej i niezastąpionej komórki społecznej, miejsca wychowania, budowania relacji z Bogiem, tworzenia środowiska miłości. W papieskich katechezach, rozważaniach specjalistów, duszpasterzy i przedstawicieli rodzin świata pojawiały się wskazówki, jak umocnić rodzinę wobec współczesnych problemów ekonomicznych, politycznych i innych wyzwań stojących przed nią. Dostrzec to można nawet w hasłach poszczególnych spotkań: "Rodzina - dar i zadanie, nadzieja ludzkości" (II Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro w 1997 r.), "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa" (III Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Roku Jubileuszowym w Rzymie), "Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia" (IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili w 2003 r.).

V Światowe Spotkanie Rodzin zapowiedziane przez Jana Pawła II w Walencji pod hasłem: "Przekazywanie wiary w rodzinie" przeprowadził już Benedykt XVI, który podkreślił, że "Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość", otrzymuje przekaz wiary poprzez słowo, modlitwę, praktykę życia. Tej roli rodziców nie zastąpi żadna instytucja, w tym szkoła, stowarzyszenia katolickie, a nawet Kościół, choć mogą pomóc w wychowaniu młodego pokolenia.

Podczas VI Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku Benedykt XVI apelował o: rozwijanie kultury politycznej sprzyjającej rodzinie, bo rodzina stanowi nienaruszalny fundament dla społeczeństwa i narodów, niezastąpione dobro dla dzieci. Papież zachęcał rodziny do praktykowania wspólnej modlitwy, a także do wstępowania do stowarzyszeń mających na celu troskę o tożsamość i prawa rodziny według modelu zgodnego z Ewangelią, o podejmowanie działań na rzecz skutecznego budowania cywilizacji miłości. Zwrócił się także do duszpasterzy o okazywanie wsparcia rodzinom w chwilach prób, kryzysów, dbanie o rozwój duchowy małżonków i dzieci, otaczanie w parafii opieką ruchów i stowarzyszeń powołanych do pomocy rodzinie.

Duszpasterz Rodzin odwołał się też do katechezy papieskiej z tegorocznego VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, by pokazać, jakie warunki ma spełnić rodzina, by być obrazem Boga na świecie. Sakramentalny związek męża i żony musi być oparty na miłości, szanowaniu osób, solidarności, by stanowił autentyczny obraz Boga dla samych małżonków i ich dzieci. Dla rodziny jest ważna praca, bo daje podstawę utrzymania. Bóg jednak powołał człowieka nie tylko do pracy, ale też odpoczynku i okazywania wdzięczności i czci Stwórcy. Ani systemy ekonomiczne i polityczne, ani własna chęć zysku nie powinny członkom rodziny odbierać możliwości świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego, dzielenia się sobą, budowania relacji z Bogiem i bliskimi. Nastawienie człowieka, by bardziej mieć niż być prowadzi do destrukcji osobistej i środowiska życia, braku umiejętności zharmonizowania czasu, utraty prawdziwego obrazu Boga jako Stwórcy miłującego stworzenie.

O różnych formach pracy na rzecz rodzin mówili członkowie poszczególnych Kół SRKDL, mając na wzór słowa Jana Pawła II z Gandium et spes (24): „Człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez, bezinteresowny dar z samego siebie”. Przedstawicielka z Paszowic podkreśliła, że nawrócenie trzeba zaczynać od siebie, starać się zachęcać do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz społeczności przez własny przykład pracy i życia, pokonywanie życiowych trudności, wspólnotową modlitwę w kościele. Koło SRK w Paszowicach współpracuje z OSP nie tylko w ratownictwie, ale też opiece nad młodzieżą, prowadzi też Caritas parafialną. W parafii katedralnej członkowie SRK starają się pomagać rodzinom wielodzietnym, angażować w modlitwę wiernych podczas comiesięcznej Mszy św. za rodziny i przygotować bogatą oprawę liturgiczną niedzieli Świętej Rodziny, odmawiać w październiku Różaniec za rodziny. Koło przygotowuje też zabawę ostatkową. W spotkaniach formacyjnych uczestniczą małżonkowie z dziećmi.

Koło z Polkowic bardzo dba o formację rodzin przez uczestnictwo we Mszy św., comiesięczne rozważanie tematu z programu formacyjno-szkoleniowego ks. Wł. Szewczyka. Pomaga również przy budowie kościoła, prowadzi dla dzieci kolonie, konkursy plastyczne o treści patriotycznej, religijnej, a od 8 lat zabawy niepodległościowe, przygotowuje także 11 lutego „ Dzień Chorych”. Na bogatą działalność Koła SRK przy Parafii św. Jadwigi w Złotoryi składa się program formacyjny i pomoc charytatywna dla rodzin ubogich, organizacja zbiórek żywności, kolonii, wycieczek i rekolekcji oazowych, rozliczanie PIT osobom chętnym do przekazania 1% podatku na Caritas DL. Koło pozyskuje środki również od samorządu na działania związane z poprawą sytuacji ludzi wymagających wsparcia.

Szczególną troską członków SRK w Wilkowie jest sprawa trzeźwości w środowisku. Pomagają też przy remoncie i sprzątaniu kościoła, przygotowują paczki na święta, współpracują z innymi grupami wiernych w organizowaniu uroczystości i spotkań, zwłaszcza poprzez przygotowanie posiłków.

Urozmaiconą działalność Kół SRK przy parafiach w Jaworze przedstawiły osoby odpowiedzialne za działalność charytatywną, katechetyczno-świetlicową i za pracę z młodzieżą w Parafii p.w. Św. Marcina. Od 10 lat w świetlicy parafialnej „Auxilium” zespół 18 wolontariuszy pomaga dzieciom z Jawora, Piotrowic i Chełmska wyrównywać szanse edukacyjne, zagospodarować pożytecznie wolny czas. Koła przeprowadzają zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci ubogich, konkurs na różańce wykonane przez młodych we współpracy z dorosłymi, organizują występy, koncerty, bale, w których biorą udział ludzie z różnych środowisk, także biznesowych. Pozyskane środki przeznaczane są na paczki świąteczne, kolonie, zakup obiadów w szkole dla tych uczniów, gdzie dochód na członka rodziny niewiele przekracza limity upoważniające do otrzymania świadczeń socjalnych. Członkowie SRK starają się też pomóc przy remoncie witraży w kościele. Umocnieniu wolontariuszy służą organizowane 2 razy w roku spotkania. Szczególnie gorąco za wsparcie tej pracy podziękowano ks. Dziekanowi Dominikowi Drapiewskiemu, który przez 10 lat był również Duszpasterzem Rodzin Diecezji Legnickiej.

Koło działające przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy przedstawiło bardzo rożne formy pracy laikatu od prowadzenia szkoleń biznesowych, świetlicy dla dzieci czynnej przez cały tydzień, w której można się darmowo uczyć języków obcych, organizację wczasów dla seniorów i balu sylwestrowego, współorganizację „Legnickich Dni Chrześcijańskich” po prowadzenie stołówki charytatywnej dla ponad 300 osób. Parafia wraz z członkami Koła pozyskuje dary i środki od różnych darczyńców, m.in. z Banku Żywności. Władze Legnicy pokrywają jedną trzecią kosztów działalności ośrodka pomocowego. Członkowie SRK pełnią też służbę ołtarza podczas comiesięcznych Mszy św. za rodziny.

Dzień Skupienia w Legnicy zakończyły zaproszenia do uczestnictwa w II Kongresie Rodzin 18 maja 2013 r. w Krzeszowie oraz korzystania z usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Józefa działającej przy parafii katedralnej w domu przy ul. Witelona 3, do przeprowadzenia akcji informacyjnej o warsztatach multimedialnych p.n. „Nawigacja w rodzinie”, które odbędą się w kinie „Piast” w Legnicy w sobotę 24 listopada 2012 r. o godz. 13.30 (http:WWW. kibicuj rodzinie.pl). Poproszono również członków stowarzyszenia o zapoznanie się z projektem „Strategii województwa dolnośląskiego” ze względu na wagę dokumentu dla poziomu życia rodzin oraz przesłanie uwag do Zarządu Głównego SRKDL lub opinii do adresata do połowy grudnia 2012 r. Projekt strategii znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Dzień   Skupienia   w   Bolesławcu

Utworzony 7 listopada 2012 r. • 

GDZIEŻ WASZA WIARA?
dzień skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Pytanie Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg św. Łukasza odbiło się mocnym echem w refleksji członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej na rejonowym Dniu Skupienia 27 października 2012 r. w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Do przemyślenia własnej postawy życiowej i działalności stowarzyszenia skłoniła ich zarówno homilia ks. Dziekana Stanisława Kusika podczas uroczystej koncelebrowanej Mszy św. przybliżająca przesłanie VIII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, duchowe doświadczenie peregrynacji obrazu św. Józefa i rozpoczętego Roku Wiary, przygotowanie do zbliżającego się II Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej, który odbędzie się 18 maja 2013 r. w Krzeszowie, jak też konferencja wygłoszona przez Duszpasterza Rodzin, ks. dr Bogusława Wolańskiego. Wyjaśnienie symboliki ewangelicznej przypowieści o przeprawie Jezusa i apostołów łodzią na drugi brzeg jeziora, o poczuciu opuszczenia przez Mistrza, gdy Nauczyciel zasnął, o strachu i samotności uczniów podczas nagłej burzy i wielkim szczęściu, gdy obudzony Pan ucisza nawałnicę, a także przybliżenie symboliki logo Roku Wiary poprzedziło pytanie o jakość wiary, „Czemu tak nagle osłabła?” Skierowane jest ono nie tylko do apostołów, ale każdego z nas, do współczesnego świata, który zbytnio uwierzył w siebie. Zaczęto usuwać krzyże, opustoszały świątynie, odrzucono spowiedź, zaniedbano modlitwę. Udajemy, że jeszcze nie jest najgorzej, ale w każdej dziedzinie doświadczamy kryzysu. Jedyną nadzieją na wyjście z trudnej sytuacji, z pustyni życiowej jest powrót do modlitwy, karmienia się Ciałem Chrystusa, życia wiarą.

Dlatego w logo zaprojektowanym na czas przeżywania Roku Wiary łódź symbolizuje miejsce wspólnoty Jezusa ze swoimi uczniami, czyli Kościół. Jedynym celem podróży razem z Panem staje się dotarcie do portu - Królestwo niebieskie, zrealizowanie powołania do świętości i zażywania radości życia wiecznego. Równie ważna jest symbolika masztu, którym w logo jest krzyż. On z narzędzia zbrodni stał się kluczem do nieba, znakiem nie śmierci, ale naszego odkupienia, naszej świętości, radości prawdziwego życia. To na nim zawieszony jest żagiel w kształcie Hostii, źródło życiowego napędu. Napis IHS jest skrótem pochodzącym z greki, a oznaczającym imię JEZUS. Łódź – Kościół napędza siła Jezusa. Jezus jako EUCHARYSTIA jest cały czas w nim żywy, realnie obecny. Dlatego Sobór Watykański II nazwał Eucharystię źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, siłą, która pozwala dotrzeć do portu zbawienia.

Duszpasterz Rodzin zachęcał członków Stowarzyszenia do związania się na nowo z Chrystusem, częstego uczestnictwa we Mszy Św. nie tylko w niedzielę, ale również w tygodniu, do adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czerpania z najcenniejszego skarbu, jaki przekazuje nam św. Józef - wiary potwierdzonej życiem, karmiącej się modlitwą. W ten sposób wrócimy do równowagi, innym damy świadectwo, co spowoduje, że i my, i nasi bliźni odnajdą swoje „miejsce” w niebie.

W drugiej części spotkania formacyjnego przedstawiciele kół przy Parafii p.w. Ciała i Krwi Chrystusa oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Bolesławca, św. Ap. Piotra i Pawła z Chojnowa i Osłej, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jakuba z Lubania, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z Platerówki oraz z Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu pokazywali różnorodne formy pracy formacyjnej oraz działań na rzecz dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych. Do konkretnych wymiarów służby na rzecz bliźnich należy prowadzenie świetlic, organizacja wypoczynku, festynów, pielgrzymek, zajęć edukacyjnych, wydawanie żywności potrzebującym. Członkowie SRKDL podzielili się wiedzą, jak pozyskiwa fundusze na te cele dzięki własnej pracy, uzyskanym od Caritas, samorządów i sponsorów darom.

Prezes Lidia Świątek przedstawiając działalność Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Józefa, zachęcała do kierowania ludzi potrzebujących wsparcia prawnego, psychologicznego, duchowego, terapii do kilkunastu specjalistów z różnych dziedzin przyjmujących w poradni przy ul. Witelona 3 w Legnicy. Omówiono projekty zrealizowane przez SRKDL w trzech kwartałach tego roku przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, władz samorządowych powiatu legnickiego i Chojnowa. Były one również pokazane jako przykłady dobrych praktyk na niedawnej wrocławskiej Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa – wyzwania dla regionu”. Duszpasterz Rodzin przypomniał także harmonogram przygotowań do II Kongresu Rodzin.

Pokazano wsparcie, jakie tej inicjatywie udzieliła Fundacja KGHM „Polska Miedź” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przez dofinansowanie seniorów uczestniczących w konferencjach przygotowujących do II Kongresu i w samym Kongresie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Stanisława Repa


            

Dni   Skupienia   w   Bolesławcu

Utworzony 20 października 2012 r. • 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, zaprasza Prezesa oraz Członków Koła SRK do udziału w Dniu Skupienia.

Spotkanie formacyjne dla członków Stowarzyszenia z dekanatów: Chojnów, Bolesławiec Wschód, Bolesławiec Zachód, Leśna, Lubań, Nowogrodziec, Zgorzelec, Bogatynia odbędzie się 27.10.2012 roku o godz. 10.00 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu przy Pl. Zamkowym 1b.

1. 10.00 – Msza św. koncelebrowana.
2. 11.15 - Przejście do Sali obrad.
3. 11.30 - Agapa.
4. 12.00 - Modlitwa Anioł Pański.
5. 12.10 - Wykład ks. Dr. Bogusława Wolańskiego – Duszpasterza Rodzin
6. 12.40 - Prezentacja Kół oraz informacja Prezesów dot. działań podjętych na rzecz rodzin, parafii oraz społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i liczymy na obecność.

V   Legnickie   Dni   Kultury   Chrześcijańskiej

Utworzony 11 października 2012 r. • 


V Legnickie Dni Kultury Chrześcijańskiej

pod hasłem

„Ze Świętym Józefem o wiarę potwierdzoną życiem”


Szczegółowy plan wydarzeniaXIII   Pielgrzymka   Osób   Niepełnosprawnych

Utworzony 23 sierpnia 2012 r.  • 

W DOMU ŁASKI WSPIERA NAS MARYJA

XIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w XX rocznicę utworzenia Diecezji Legnickiej


Już po raz trzynasty, 1 września, w pierwszą sobotę miesiąca, zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół.

Co roku w tym spotkaniu biorą udział niepełnosprawni pielgrzymi wraz z rodzinami, którzy przybywają nie tylko z diecezji legnickiej ale także z diecezji sąsiadujących i zza granicy. Pielgrzymka jest wyjątkową okazją do integracji osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń i pogłębienia więzi z Panem Bogiem!

Są tutaj osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Są osoby niewidome, niedowidzące i na wózkach. To robi wrażenie, i jest to wyrazem jedności z ludźmi, którzy noszą swój krzyż. Radosne jest także to, że jest wielu wolontariuszy – osób, które chcą pomagać nie tylko podczas pielgrzymki, ale także na co dzień – tak mówił o Pielgrzymce w trakcie jednej z nich Biskup Legnicki Stefan Cichy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, które odbywa się dzięki życzliwości wielu Darczyńców. Strategicznymi sponsorami tegorocznej Pielgrzymki są: Fundacja Polska Miedź oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Program Pielgrzymki:
10.00 – Powitanie Pielgrzymów
10.30 – Spektakl teatralny
11.15 - Katecheza
12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Stefana Cichego z udziałem Biskupa Marka Mendyka
12.30 – Wspólny posiłek i świętowanie
15.00 – Zakończenie i rozesłanie pielgrzymów

Plakat XIII Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych

Projekty   zmian   w   Statucie

Utworzony 22 marca 2012 r.

Na kwietniowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej zostaną postawione pod głosowanie delegatów uchwały w sprawie zmian w statucie:

Projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej z dnia .... w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Na podstawie § 30. ptk 1. Statutu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej uchwala, co następuje:

1. Zmienia treść § 41.:

a. wykreśla zapis: „Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem. W razie niemożliwości podejmowania działań przez Prezesa w jego imieniu działa Wiceprezes ds. organizacyjnych lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Prezydium”.

b. wprowadza zapis: „ 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego lub Członka Zarządu Głównego i Skarbnika. 2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa albo dwa podpisy, tj. sekretarza i członka zarządu.”

Zwyczajne   Walne   Zgromadzenie   SRKDL

Utworzony 17 grudnia 2011 r.

17 grudnia 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. Delegaci Kół SRK udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium, wybrali władze statutowe. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Sławomir Kahl, przyznali tytuł Honorowego Członka SRK osobom zasłużonym dla SRKDL: ks. prałatowi Dominikowi Drapiewskiemu i panu Bronisławowi Kurowskiemu.

Delegaci w imieniu Kół Parafialnych podpisali listę osób wspierających: 1. LIST OTWARTY do Prezesa Rady Ministrów RP - Donalda Tuska wyrażający sprzeciw wobec sugerowania możliwości rewizji konstytucyjnej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wprowadzenia związków partnerskich i zrównania ich z rodziną chronioną konstytucyjnie oraz poszukiwania oszczędności w budżecie państwa kosztem prorodzinnych rozwiązań finansowych; 2. Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w sprawie pilnej nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. oraz 3. Apel do rodzin Diecezji Legnickiej i zrzeszeń służących rodzinie o tworzenie rodzin zastępczych lub adopcję dzieci opuszczonych, a do chrześcijańskich ruchów i stowarzyszeń służących rodzinie o domaganie się od władz publicznych ustawowego i praktycznego zapewnienia warunków do podjęcia się przez rodziny opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, wsparcie tych rodzin poprzez realizację własnych programów pomocowych i pracę wolontariuszy; przeciwdziałanie wzrastającej marginalizacji społecznej i kulturowej osób wykluczonych społecznie, ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych.

Delegaci podjęli również uchwałę wspierającą list do Premiera RP sformułowany przez „Fundację Mamy i Taty” pt. „NIE dla zrównania konkubinatów z małżeństwami!”(ptk I) oraz odebrali do przekazania w gminach i powiatach wystąpień o wprowadzenie „Karty Dużych Rodzin” i aktywnej polityki prorodzinnej !”